Zakładanie działalności gospodarczej – jak otrzymać dotacje z urzędu pracy?

Zakładanie działalności gospodarczej wiąże się z dużym nakładem finansowym ze strony osoby zakładającej firmę. Na szczęście, możesz liczyć na pomoc z urzędu pracy. Dowiedz się, jak otrzymać dotacje, które pomogą Ci w rozkręcaniu nowego biznesu.

Dotacje z urzędu pracy – warunki otrzymania

Aby móc starać się o otrzymanie dotacji z urzędu pracy musisz posiadać status osoby bezrobotnej. Jak to zrobić? Wystarczy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie pracy. Co ważne, nie możesz mieć statusu studenta studiów dziennych – nie ma natomiast przeciwwskazań w przypadku osób studiujących w trybie zaocznym. Jeżeli chcesz otrzymać pomoc finansową przy zakładaniu działalności, musisz również wykazać, że nie prowadzisz żadnych działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Nie możesz mieć również na swoim koncie odrzucenia propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego z tytułu statusu osoby bezrobotnej. Starając się o dofinansowanie z urzędu pracy, w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku, nie możesz mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz musisz przedstawić, że nie otrzymałeś wcześniej bezzwrotnych środków publicznych.

Dotacje z urzędu pracy – procedura otrzymania

Cała procedura rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku i trwa od jednego do kilku miesięcy w zależności od Urzędu Pracy. W tym czasie pracownicy sprawdzają kwestie formalne oraz merytoryczne informacji zawartych we wniosku, takich jak doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje, a także biznesplan nowego przedsięwzięcia. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, należy czekać kolejny tydzień na podpisanie umowy zdanym urzędem pracy oraz poręczycielami, którzy zabezpieczają zwrot kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Dopiero po podpisaniu tej umowy przez strony, pieniądze w ciągu kilku dni trafią na Twoje konto. Następnie nie pozostaje nic innego niż założenie działalności gospodarczej.

Jak pozyskać środki na własny biznes?

Dotacje z urzędu pracy – jakiej kwoty możesz się spodziewać?

Wysokość dotacji nie jest odgórnie ustalona i zależy od funduszy, które na ten cel otrzyma Urząd Pracy. O ile nie została określona najniższa kwota, to maksymalnie możesz się spodziewać sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym sektorze przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności. Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeżeli dojdzie do złamania warunków umowy – będziesz zmuszony zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków. Stanie się tak również wtedy, gdy założona przez Ciebie działalność gospodarcza upadnie w okresie krótszym niż 12 miesięcy.
Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, możesz spodziewać się pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku. Dodatkowe pieniądze pozwolą Ci na zakup lepszego wyposażenia i opłacenia kosztów związanych z zakładaniem działalności gospodarczej.