Zmiany klimatyczne i migracja

Zmiany klimatu jeszcze bardziej nasilają zjawisko migracji. Na przykład w Afryce Subsaharyjskiej szacuje się, że ponad osiem milionów ludzi zostało przesiedlonych z przyczyn związanych ze zmianami klimatycznymi, a Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że 800 milionów ludzi jest zagrożonych głodem z tych samych powodów. Zakłada się, że do 2050 roku 200 milionów ludzi zostanie wysiedlonych z powodu zmian klimatycznych, a Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych twierdzi, że do 2060 roku w Afryce będzie 50 milionów uchodźców ekologicznych.

W wielu przypadkach przemieszczenia te będą miały miejsce w obrębie tego samego państwa, ale w innych migracja będzie wiązała się z przekraczaniem granic. Nie jest to jednak rzeczywistość, która nastąpi do 2050 roku, ale taka, która stopniowo się pojawia. Według raportu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża czynniki klimatyczne powodują, że więcej osób niż z powodów wojny opuszcza swoje miejsce zamieszkania. Obecnie szacuje się, że każdego roku 26 milionów ludzi zostaje przesiedlonych w wyniku klęsk żywiołowych. Szacuje się, że 9 na 10 z tych katastrof jest związanych ze zmianami klimatu. Według naukowców zmiana klimatu dotyka 85% światowej populacji. Ponadto szacuje się, że 40 procent ludności świata żyje na obszarach przybrzeżnych i to właśnie te regiony zostaną najbardziej dotknięte skutkami globalnego ocieplenia.

Niektóre państwa wyspiarskie, takie jak Kiribati, przygotowują działania mające na celu sprostanie wyzwaniu migracji związanej ze zmianami klimatu. Kiribati posiada program rządowy, którego celem jest budowanie zdolności obywateli Kiribati do posiadania poziomu wykształcenia i umiejętności technicznych, które mogą być docenione przez potencjalne kraje przyjmujące, takie jak Australia i Nowa Zelandia, tak aby mogli oni w końcu w jakiś sposób się tam przenieść.

Migracja jest powtarzającym się zjawiskiem, które występuje na wszystkich szerokościach geograficznych, ale możliwe jest dokonanie pewnych rozróżnień w odniesieniu do migrantów klimatycznych. Kiedy dochodzi do konfliktu i ludzie opuszczają swoje miejsca pochodzenia, migracja ta ma miejsce w określonym czasie, z bardzo konkretną przyczyną; kiedy konflikt się kończy, ludzie mogą wrócić. Migracja z powodów ekonomicznych jest zjawiskiem wieloczynnikowym, z czego znane są szlaki migrantów, którzy próbują dotrzeć do krajów, w których mogą poprawić swoją sytuację ekonomiczną i w ten sposób przyczynić się pozytywnie poprzez przekazy pieniężne do swoich społeczeństw, z których pochodzą. Ale co się dzieje, gdy migracja jest spowodowana zjawiskiem związanym z klimatem? Jest to migracja, która się rozpoczyna, ale się nie kończy, ponieważ problem coraz intensywniejszych zjawisk pogodowych jest faktem, który nie zniknie i który jest odczuwalny zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Nie jest to zjawisko o określonej okresowości, jak w przypadku konfliktów, czy, jak w przypadku migracji ekonomicznej.